07/01/2010

Filed under: Uncategorized — linguatranscript @ 11:06

Descriere nivel competente lingvistice

La baza Portofoliului de limbi europene este Cadrul european de referin?? în privin?a limbilor str?ine care a fost dezvoltat de Consiliul Europei. Acest instrument prezint? ceea ce trebuie s? ?tie ?i s? înve?e studen?ii pentru a dobândi un nivel satisf?c?tor pentru o comunicare efectiv?. În acest scop sunt folosite, la nivel global, trei niveluri de referin?? (A, B ?i C) care, la rândul lor sunt împ?r?ite în 6 puncte.

Utilizare elementar? a limbii
A1

Poate s? în?eleag? ?i s? utilizeze expresii familiare ?i cotidiene, precum ?i enun?uri foarte simple care vizeaz? satisfacerea nevoilor concrete. Poate s? se prezinte sau s? prezinte pe cineva, poate s? formuleze ?i s? r?spund? la întreb?ri referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le apar?in etc. Poate s? comunice, într-un mod simplu, dac? interlocutorul vorbe?te rar ?i clar ?i este cooperant.

A2Poate s? în?eleag? fraze izolate ?i expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informa?ii legate de persoan? ?i familie, cump?r?turi, zona unde locuie?te, activitatea profesional?). Poate s? comunice în situa?ii simple ?i obi?nuite, care presupun un schimb de informa?ii simplu ?i direct referitor la subiecte familiare ?i uzuale. Poate s? descrie, cu mijloace simple, forma?ia sa profesional?, mediul s?u înconjur?tor apropiat ?i s? evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Utilizare independent? a limbii
B1

Poate s? în?eleag? elementele esen?iale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de munc?, ?coal?, petrecerea timpului liber etc. Poate s? fac? fa?? în majoritatea situa?iilor survenite în timpul unei c?l?torii într-o regiune unde este vorbit? limba respectiv?. Poate s? se exprime simplu, coerent pe teme familiare ?i din propriile domenii de interes. Poate s? relateze un eveniment sau o experien??, s? descrie un vis, o speran?? sau un obiectiv ?i s? expun?, pe scurt, argumente sau explica?ii cu privire la un plan sau la o opinie.

B2
Poate s? în?eleag? ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; în?elege ?i discu?ii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate s? comunice cu un anumit grad de spontaneitate ?i de fluen??, astfel încât conversa?ia cu un locutor nativ s? nu presupun? efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate s? se exprime clar ?i detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate s?-?i expun? opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele ?i inconvenientele diferitelor posibilit??i.

Utilizare competent? a limbii
C1

Poate s? în?eleag? o gam? larg? de texte lungi ?i complicate ?i s? sesizeze semnifica?iile implicite. Poate s? se exprime spontan ?i fluent, f?r? a fi obligat frecvent s?-?i caute cuvintele. Poate s? utilizeze limba în mod eficient ?i flexibil atât în via?a social? sau profesional?, cât ?i în cadrul ?colar sau academic. Poate s? se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat ?i pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare ?i de coeziune a discursului.

C2
Poate s? în?eleag?, practic f?r? efort, tot ceea ce cite?te sau aude. Poate s? reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente ?i explica?ii adecvate. Poate s? se exprime spontan, foarte fluent ?i s? exprime cu precizie nuan?e fine de sens legate de subiecte complexe.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment